SPEAKNOW 1 – FILE NGHE

  • 0

SPEAKNOW 1 – FILE NGHE

 

 

Học viên vui lòng chọn vào chữ đỏ để hiển thị file nghe.

 

UNIT 1 – NEW FRIENDS

AUDIO              ENGLISH IN ACTION

UNIT 2 – INTERESTS 

AUDIO              ENGLISH IN ACTION

UNIT 3 – PEOPLE 

AUDIO              ENGLISH IN ACTION

UNIT 4 – DAILY LIFE 

AUDIO              ENGLISH IN ACTION

UNIT 5 – MY HOMETOWN 

AUDIO             ENGLISH IN ACTION

UNIT 6 – SHOPPING

AUDIO              ENGLISH IN ACTION

UNIT 7 – FOOD

AUDIO              ENGLISH IN ACTION

UNIT 8 – PAST & FUTURE 

AUDIO              ENGLISH IN ACTION


Gởi bình luận