SPEAKNOW 3 – FILE NGHE

  • 0

SPEAKNOW 3 – FILE NGHE

 

 

Học viên vui lòng chọn vào chữ đỏ để hiển thị file nghe.

UNIT 1 – PEOPLE 

AUDIO                ENGLISH IN ACTION

UNIT 2 – VACATION

AUDIO                ENGLISH IN ACTION

UNIT 3 – ERRANDS

AUDIO                ENGLISH IN ACTION

UNIT 4 – STORIES

AUDIO                ENGLISH IN ACTION

UNIT 5 – FRIENDS 

AUDIO                ENGLISH IN ACTION

UNIT 6 – BUSINESS 

AUDIO                ENGLISH IN ACTION

UNIT 7 – CULTURE

AUDIO                ENGLISH IN ACTION

UNIT 8 – FUTURE

AUDIO                ENGLISH IN ACTION


Gởi bình luận